شکایات و پیگیری

انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی حامی خریداران و فروشندگان اینترنتی

شما می توانید نسبت به اعلام شکایات خود از کسب وکارهای اینترنتی عضو انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی پست الکترونیکی info@eanjoman.ir اقدام نمائید.

شرح کلی شکایت را ذکر نموده و اگر پرداختی داشته اید، تصویر فیش پرداختی را به همراه شماره تماس خودضمیمه شکایت نمایید.

مهلت رسیدگی به شکایات حدااقل 48 ساعت و حداکثر یک هفته خواهد بود.