معرفی مدیران

1- آقای حمیدرضا اعتدال مهر

رئیس هیئت مدیره
etedal@eanjoman.ir

2- خانم سولماز صادق نیا

نائب رئیس
sadeghnia@eanjoman.ir

3- آقای سام مدن پور

خزانه دار
sam@eanjoman.ir

4- آقای رضا الفت نسب

دبیر انجمن
olfatnasab@eanjoman.ir

5- آقای شایان شلیله

عضو اصلی هیئت مدیره
shalileh@eanjoman.ir

6-آقاي عادل طالبي

عضو اصلی هیئت مدیره
talebi@eanjoman.ir

7- آقاي سيد حسام الدين شاهرخي

عضو اصلی هیئت مدیره
shahrokhi@eanjoman.ir

8- آقای مجيد خاكپور مقدم

عضو علی البدل هیئت مدیره

آقاي مصطفی سعیدنژاد

بازرس
saeednejad@eanjoman.ir

آقاي مهرداد عبدالرزاق

عضوسابق هیئت مدیره (مستعفی)