گواهینامه ثبت انجمن

گواهینامه ثبت انجمن

به استناد مادة 131 قانون كار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و كانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی كارفرمایان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ این انجمن صنفی تشكیل می‌گردد.
پیگیری حقوق مربوط به كسب و كارهای اینترنتی، توسعه خرید اینترنتی در كشور، ارائه راهكارهای فنی جهت تسهیل در خرید اینترنتی و... از موارد كاری انجمن كسب و كارهای اینترنتی می باشد